Z.O. do projektu I 04.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU nr 1/04/2017

W związku z realizacją projektu "Żłobek Kamyczek-ulubione miejsce Twojego dziecka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I ZAMAWIAJĄCY:

Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz, ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin, NIP 669 248 44 30

II PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu "Żłobek Kamyczek-ulubione miejsce Twojego dziecka". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPZP.06.00.00 Rynek Pracy, Działanie RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, nr umowy: RPZP.06.06.00-32-K004/16-00

Dotyczy Zadania 4: Wyposażenie i montaż placu zabaw

Opis przedmiotu:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem, na który składają się:

a) warsztat piaskowy i stonoga

b) huśtawka podwójna

c) zjeżdżalnia

d) ruchome mostki

e) bujaki - koniki

III TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Termin dostarczenia: do 31 lipca 2017 r.

2. Miejscem dostarczenia: Koszalin, ul. Powstańców Wlkp 6

3. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w niniejszej ofercie nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

IV KRYTERIUM WYBORU:

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena

V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

od 10.04.2017 do 28.04.2017 r.

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz, ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koszalin, 10.04.2017 r.

W dniu 8.04.2017 został wybrany dostawca placu zabaw:

Agnieszka Włodyka - plac zabaw

Koszalin, 28.04.2017