Z.O. do projektu II 12.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem, przebudową i adaptacją istniejącego budynku na placówkę żłobkową zlokalizowaną w Koszalinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6A w ramach projektu ?Żłobek Kamyczek najlepszy wybór dla pracującej mamy?

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-12-2017

Nazwa zamawiającego

Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiający, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin od pn. do pt. w godzinach od 9.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@kamyczekwprzedszkolu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Ferenszkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 94 707 70 7

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane w lokalu zlokalizowanym w w Koszalinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6a w celu dostosowania go do prowadzenia żłobka, wg wymagań Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Lokal ten zajmuje powierzchnię 250 m2.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór Wykonawcy prac remontowo-budowlanych w lokalu przeznaczonym na żłobek, który wykona prace na najkorzystniejszych dla zamawiającego warunkach

Przedmiot zamówienia

Prace remontowo-budowlane odbywać się będą w oparciu o opracowany projekt budowlany pn. ? Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na potrzeby żłobka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6a w Koszalinie zwany dalej ?projektem budowlanym?, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Projekt budowlany stanowi dokument kontraktowy w ramach zlecania na realizację robót. Szczegółowy opis prac budowlanych znajduje się w projekcie budowlanym.

Projekt budowlany zmienia dotychczasowy sposób użytkowania lokalu usługowego na funkcję żłobka. Wejście do lokalu dla dzieci i rodziców nowo projektowane na elewacji zachodniej. Projekt budowlany obejmuje nową witrynę. Pomieszczenia należy wydzielić ściankami gk oraz murowanymi. Posadzki wylać i wykończyć płytkami gresowymi oraz wykładziną PCV heterogeniczną. Projekt budowlany obejmuje nowe instalacje i dostosowanie ich do nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń. Założono w projekcie budowlanym wymianę istniejących instalacji: projekt budowlany przewiduje zmiany instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania, elektryczną. Istniejącą wentylację grawitacyjną zamienić na wentylację mechaniczną. Okna należy wymienić na okna PCV wg projektu budowlanego.

I Zakres prac remontowych wg rysunków zawartych w projekcie budowlanym ( materiał + wykonanie)

1. Rozbiórki

? Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

? Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

? Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach

? Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych

? Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

? Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

? Usunięcie z parteru budynku gruzu

? Wywiezienie gruzu spryzmowanego

? Utylizacja gruzu

2. Nowe ścianki działowe i zamurowania

? Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej

? Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

3. Nowa stolarka okienna i drzwiowa oraz ścianki sanitariatów i ściany przesuwne

? Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2

? Montaż drzwi wewnętrznych

? Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 7m2

? Ściany wewnętrzne składane

4. Sufity i ściany

? Tynki stropów cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm z zaprawy TYNK 555 wykonywane mechaniczniena podłożu betonowym

? Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit

? Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

? Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych

? Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

? Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach

? Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

? Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach

? Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt

? gipsowo-kartonowych

4. Posadzki

? Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit

? Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

? Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 nazaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm

? Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w

? pomieszczeniach o powierzchni do 10m2

? Posadzki z PCV

5. Montaż hydrantów i gaśnic

6. Instalacje wewnętrzne

? Instalacja wodociągowa

? Instalacja kanalizacji

? Instalacje elektryczne

? Instalacja c.o.

? Wentylacja mechaniczna w kuchni

7. Utylizacja wszelkich dopadów poremontowych

IV Wykonawca może wziąć udział w wizji lokalnej, celem zapoznania się z zakresem robót niezbędnych do wykonania zadania. Termin wizji lokalnej ustala się po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Wszelkie prace budowlane, wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac. Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wnętrz materiału powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Materiały budowlane muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i znak bezpieczeństwa B. Wszystkie urządzenia i aparaty zainstalowane w obiekcie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pod względem BHP z zachowaniem standardów europejskich.

Obowiązek sprawdzenia, czy wszystkie zastosowane i wybudowane w przedmiotowy obiekt materiały i urządzenia posiadają stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie przewidywane prace budowlane należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót, pod nadzorem uprawnionego inżyniera pełniącego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania. Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny będzie Wykonawca robót.

Podane w projekcie budowlanym parametry techniczne wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w specyfikacji w projekcie budowlanym i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert ? 16.12.2017 r.

Planowana ocena ofert ? 18.12.2017

Sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty do 19.12.2017 roku

Planowany termin podpisania ? 20.12.2017 roku.

Rozpoczęcie prac adaptacyjnych ? 09.02.2018

Zakończenie prac adaptacyjnych najpóźniej w dniu 16.03.2018

Termin trwania prac jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonanych robót- przez kierownika budowy wyznaczonego przez zamawiającego.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia ? warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz posiadają konieczne do wykonania zamówienia uprawnienia.

Niezbędne minimalne warunki ubiegania się o wykonanie zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego:

1. Wykonawca posiada co najmniej uprawnienia budowlane (kopia np.: potwierdzenia posiadania uprawnień).

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który jest w stanie udokumentować posiadane doświadczenie w zakresie kierowania robotami w zakresie przebudowy budynku na potrzeby żłobka.

II Doświadczenie

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie istniejącego budynku na potrzeby żłobka, w której zakres wchodziły roboty budowlane, elektryczne, wod-kan, c.o. oraz instalacja wentylacji. Spełnienie warunku należy udokumentować np. poprzez załączenie do oferty referencji.

Potencjał techniczny

Wykonawcy którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Dodatkowe warunki

Dodatkowo oferent spełni wymagania formalne, jeśli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż złożona oferta.

Warunki zmiany umowy

Nie przewiduje się

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

I Oferta musi zawierać następujące elementy:

? pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,

? cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT,

? termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),

? termin wykonania zamówienia (realizacji umowy)

? zakres prac zgodny z opisem przedmiotu zamówienia

? okres gwarancji i jej warunki (wymagany minimum 24 miesięczny okres gwarancji),

? oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte.

? Dokumenty wymienione w punkcie: Wiedza, uprawnienia i doświadczenie niniejszego zapytania ofertowego

II Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z następującymi załącznikami:

1. Załącznik nr 1 ? Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

2. Załącznik nr 2 ? Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

III Cena musi uwzględniać materiały + wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

IV Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla spełnienia niezbędnych warunków w ubieganiu się o zamówienie/zlecenie (referencji, protokołów zdawczo-odbiorczych, protokołów odbioru robót). W szczególności określonych w punkcie: Wiedza, uprawnienia i doświadczenie niniejszego zapytania ofertowego.

V Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji i powinna zawierać ponumerowane strony. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty. Jeden wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria: najniższa cena, nie wyższa niż 265.000,00PLN Brutto, termin wykonania, doświadczenie, termin zapłaty za usługę

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (L) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia. Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach L = C + T+D+Z

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

C ? 50% - cena oferty

T - 20% - termin wykonania 

D- 15% - doświadczenie

Z- 15%- termin zapłaty (7 dni -21dni ? 0pkt., 21 dni-31 dni-2pkt., 35 dni-55 dni- 3 pkt., 65 dni-90 dni- 10 pkt., 95 dni-120 dni-15 pkt.)

Sposób obliczenia punktów:

Dla kryterium C: 

Liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 50.

Przeliczenie wg wzoru

C (liczba punktów) = Cnajtańsze/Coferty badanej * 50

Dla kryterium T:

Liczba punktów dla kryterium T obliczona zostanie przez podzielenie liczby dni wykonania robót z oferty o najmniejszej liczbie dni przez liczbę dni wykonania robót z oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 20.

Przeliczenie wg wzoru

T (liczba punktów) = Tmin/Tbadane * 20

Dla kryterium Z:

Liczba punktów dla kryterium Z obliczona zostanie przez podzielenie liczby dni zapłaty za usługę (faktury) z oferty o najmniejszej liczbie dni przez liczbę dni zapłaty za usługę (faktury) z oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 15.

Przeliczenie wg wzoru

Z (liczba punktów) = Zmin/Zbadane * 15

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium C to 50, a kryterium T to 20, kryterium D to 15, kryterium Z to 15.

Sposób obliczania ceny oferty:

1) Ceną oferty będzie cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

2) Mając na uwadze wszystkie wymagania postawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym Wykonawca zawrze w cenie brutto wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania całego przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki.

3) Cenę brutto należy wyrazić w złotych polskich, w których będą również prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4) Oferowana cena będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy

a Wykonawcą, polegających w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e. pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do formularza ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą ?spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, z których musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki, a w przypadku niespełnienia choćby jednego z nich, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Nie przewiduje się uzupełnień ofert.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz

Adres

Wenedów 3, 75-847 Koszalin

zachodniopomorskie

NIP

669 248 44 30

Tytuł projektu

Żłobek Kamyczek ? ulubione miejsce Twojego dziecka

Numer projektu

RPZP.06.06.00-32-K022/17