projekt unijny II


Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz realizuje projekt pn. "Żłobek Kamyczek najlepszy wybór dla pracującej mamy"

nr umowy RPZP.06.06.00-32-K022/17.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, ktorym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie bezpłatnej opieki nad 80 dzieci przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Czas trwania projektu: 01.10.2017 - 31.12.2019r.

Efektem realizacji projektu będzie rozwiązanie problemu kobiet - matek, które chcą powrócić na rynek pracy i aktywności zawodowej po przerwie na urodzenie dziecka.

Uczestniczkami projektu jest 80 kobiet, które po urodzeniu dziecka chcą powrócić na rynek pracy. W grupie tej min. 30 kobiet to kobiety zarejestrowane w ewidencji bezrobotnych lub osoby bierne zawodowo. 50 kobiet to panie przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. 10% tej grupy to kobiety z niepełnosprawnościami. Warunkiem udziału w projekcie jest zobowiązanie uczestniczek, że w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem znajdą one zatrudnienie, bądź powrócą do pracy.

Wartość projektu wynosi: 1 325 120,64 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 1 126 352,54 zł.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

1. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb nowoutworzonej grupy żłobkowej

2. Zakup i montaż wyposażenia nowych pomieszczeń

3. Zakup pomocy i sprzętu do prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych

4. Bieżące funkcjonowanie nowych grup żłobkowych.

Osoby chętne do udziału w projekcie otrzymają więcej informacji pod nr telefonu: 94 71 70 70 7

Projekt dotyczy kobiet z miasta Koszalina oraz powiatu koszalińskiego, pozostających bez pracy z powodu opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.

W ramach projektu zostaną utworzone jednocześnie 2 grupy żłobkowe każda dla 20 dzieci:

I grupa - dzieci do lat 2

II grupa - dzieci do lat 3

Od maja 2017 roku do grudnia 2019 roku, jedno dziecko może korzystać z bezpłatnej opieki w ramach projektu nie dłużej niż 12 miesięcy. Możemy objąć wsparciem dwukrotnie 2 grupy (razem 80 dzieci). Oznacza to, że w tym okresie 80 matek lub opiekunek prawnych dzieci ma szansę odnalezienia się na rynku pracy .

W ramach bezpłatnej opieki proponujemy pobyt dziecka w godzinach od 6.30 do 18.00 :

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

- zajęcia dodatkowe ( angielski , rytmika , dogoterapia)

- zajęcia sensoryczne

- zajęcia w Sali Doświadczenia Świata

- 5 posiłków

Dzieci rozpoczną swoją przygodę w nowo zaadoptowanych i dostosowanych do ich potrzeb salach. Będą korzystały z nowocześnie wyposażonej kuchni, w której zostaną przygotowywane dla nich zdrowe, domowe posiłki. W każdym dniu będą mogły korzystać z nowo powstałego spełniającego wszelkie wymogi bezpieczeństwa placu zabaw.

W projekcie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które wyraziły chęć udziału w Projekcie i złożyły wymagane dokumenty rekrutacyjne. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze Projektu (Koszalin ul. Wenedów 3).