Z.O. do projektu I 02.2017


Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 1/02/2017

W związku z realizacją projektu "Żłobek Kamyczek-ulubione miejsce Twojego dziecka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I ZAMAWIAJĄCY:

Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz, ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin, NIP 669 248 44 30

II PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest zakup i dostarczenie wyposażenia żłobka w ramach projektu "Żłobek Kamyczek-ulubione miejsce Twojego dziecka". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPZP.06.00.00 Rynek Pracy, Działanie RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, nr umowy: RPZP.06.06.00-32-K004/16-00

Dotyczy Zadania 2: Zakup i montaż wyposażenia żłobka

Opis przedmiotu:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wyposażenia żłobka:

a) poz. 1: Zakup mebli: regały, komody, szafki, szafy, wieszaki

b) poz. 2 zakup wyposażenia pomieszczenia przewijania

c) poz. 3: zakup leżaków i łóżeczek: 40 sztuk

d) poz. 6: zakup stolików i krzesełek: 40 kompletów

e) poz. 9: zakup krzesełek do karmienia: 10 sztuk

2. Miejscem dostarczenia będzie miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3. Termin dostarczenia: do 30 kwietnia 2017

4. Rozliczenie nastąpi zgodnie z umową dostawy, będącą załącznikiem nr 1

5. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w niniejszej ofercie nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

III TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie podpunktem

Miejsce realizacji: Koszalin, województwo zachodniopomorskie

IV KRYTERIUM WYBORU:

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena

V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

od 15.02.2017 do 22.02.2017

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub osobiście do siedziby Zamawiającego, :Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz, ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koszalin, 13.02.2017

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 2/02/2017

W związku z realizacją projektu "Żłobek Kamyczek-ulubione miejsce Twojego dziecka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I ZAMAWIAJĄCY:

Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz, ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin, NIP 669 248 44 30

II PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest zakup i dostarczenie sprzętu do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu "Żłobek Kamyczek-ulubione miejsce Twojego dziecka". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPZP.06.00.00 Rynek Pracy, Działanie RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, nr umowy: RPZP.06.06.00-32-K004/16-00

Dotyczy Zadania 3: Zakup pomocy i sprzętu do prowadzenia zajęć opiekunczo-wychowawczych i edukacyjnych

Opis przedmiotu:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy i sprzętu do prowadzenia zajęć opiekunczo-wychowawczych i edukacyjnych:

a) poz. 1: Zakup ścianki sensorycznej

b) poz. 2 zakup domku sensorycznego

c) poz. 3: zakup akcesoriów do zajęć edukacyjnych i sportowych: Zajęcia teatralne (kurtyna teatralna, parawan, teatrzyk, pacynki, zestaw pacynek zawody, zestaw pacynek rodzina, kurtyna teatralna) zajęcia sportowe (krążki z fakturą do stóp, tor z fakturą, woreczki kolorowe, kojec piankowy, Nomino - zestaw sportowy) sala doświadczania świata (świetlna kostka, świecące piłki sensoryczne, światłowody włókien, tęczowy prysznic, gwiaździste niebo, lustrzane kamienie, domek terapeutyczny, lustra, lampy lawy, materace) plansze edukacyjne pomoce Montessori (ramki do ćwiczeń, różowa wieża, globus, kieszonki skarbów, dźwiękowe cylindry, 4 bloki z cylindrami, globus lądy, puzzle botaniczne, długie belki) Gąsienice spacerowe mała motoryka (szlaczki na ścianę, tabliczki manipulacyjne, labirynty przestrzenne, labirynty magnetyczne, puzzle przestrzenne) 2 x kącik biblioteczny z książkami (regał, książki, poduchy) Kącik edukacyjny (kuchnia z wyposażeniem, sklepik z wyposażeniem, kawiarenka, kącik konstrukcyjny)

2. Miejscem dostarczenia będzie miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3. Termin dostarczenia: do 30 kwietnia 2017

4. Rozliczenie nastąpi zgodnie z umową dostawy, będącą załącznikiem nr 1 do

5. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w niniejszej ofercie nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

III TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.04.2017

Miejsce realizacji: Koszalin, województwo zachodniopomorskie

IV KRYTERIUM WYBORU:

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena

V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

od 15.02.2017 do 22.02.2017

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz, ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koszalin, 13.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/3/2017

dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem, przebudową i adaptacją istniejącego budynku na placówkę żłobkową zlokalizowaną w Koszalinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6A w ramach projektu ?Żłobek Kamyczek ? ulubione miejsce Twojego dziecka?

Nazwa zamawiającego

Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz

Miejsce i sposób składania ofert

Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin od pn. do pt. w godzinach od 9.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@kamyczekwprzedszkolu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Ferenszkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 94 707 70 7

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane w lokalu zlokalizowanym w w Koszalinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6a w celu dostosowania go do prowadzenia żłobka, wg wymagań Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Lokal ten zajmuje powierzchnię 250 m2.

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór Wykonawcy prac remontowo-budowlanych w lokalu przeznaczonym na żłobek, który wykona prace na najkorzystniejszych dla zamawiającego warunkach

Przedmiot zamówienia

Prace remontowo-budowlane odbywać się będą w oparciu o opracowany projekt budowlany pn. ? Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na potrzeby żłobka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6a w Koszalinie zwany dalej ?projektem budowlanym?, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Projekt budowlany stanowi dokument kontraktowy w ramach zlecania na realizację robót. Szczegółowy opis prac budowlanych znajduje się w projekcie budowlanym.

Projekt budowlany zmienia dotychczasowy sposób użytkowania lokalu usługowego na funkcję żłobka. Wejście do lokalu dla dzieci i rodziców nowo projektowane na elewacji zachodniej. Projekt budowlany obejmuje nową witrynę. Pomieszczenia należy wydzielić ściankami gk oraz murowanymi. Posadzki wylać i wykończyć płytkami gresowymi oraz wykładziną PCV heterogeniczną. Projekt budowlany obejmuje nowe instalacje i dostosowanie ich do nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń. Założono w projekcie budowlanym wymianę istniejących instalacji: projekt budowlany przewiduje zmiany instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania, elektryczną. Istniejącą wentylację grawitacyjną zamienić na wentylację mechaniczną. Okna należy wymienić na okna PCV wg projektu budowlanego.

I Zakres prac remontowych wg rysunków zawartych w projekcie budowlanym ( materiał + wykonanie)

1. Rozbiórki

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

Usunięcie z parteru budynku gruzu

Wywiezienie gruzu spryzmowanego

Utylizacja gruzu

2. Nowe ścianki działowe i zamurowania

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

3. Nowa stolarka okienna i drzwiowa oraz ścianki sanitariatów i ściany przesuwne

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2

Montaż drzwi wewnętrznych

Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 7m2

Ściany wewnętrzne składane

4. Sufity i ściany

Tynki stropów cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm z zaprawy TYNK 555 wykonywane mechaniczniena podłożu betonowym

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit

Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach

Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt

gipsowo-kartonowych

4. Posadzki

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit

Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 nazaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm

Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w

pomieszczeniach o powierzchni do 10m2

Posadzki z PCV

5. Montaż hydrantów i gaśnic

6. Instalacje wewnętrzne

Instalacja wodociągowa

Instalacja kanalizacji

Instalacje elektryczne

Instalacja c.o.

Wentylacja mechaniczna w kuchni

7. Utylizacja wszelkich dopadów poremontowych

II Wykonawca może wziąć udział w wizji lokalnej, celem zapoznania się z zakresem robót niezbędnych do wykonania zadania. Termin wizji lokalnej ustala się po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Wszelkie prace budowlane, wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac. Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wnętrz materiału powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Materiały budowlane muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i znak bezpieczeństwa B. Wszystkie urządzenia i aparaty zainstalowane w obiekcie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pod względem BHP z zachowaniem standardów europejskich.

Obowiązek sprawdzenia, czy wszystkie zastosowane i wybudowane w przedmiotowy obiekt materiały i urządzenia posiadają stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie przewidywane prace budowlane należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót, pod nadzorem uprawnionego inżyniera pełniącego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania. Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny będzie Wykonawca robót.

Podane w projekcie budowlanym parametry techniczne wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w specyfikacji w projekcie budowlanym i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy ? 30.03.2017 roku.

Rozpoczęcie prac adaptacyjnych - 31.03.2017

Zakończenie prac adaptacyjnych najpóźniej w dniu 27.04.2017

Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonanych robót- przez kierownika budowy wyznaczonego przez zamawiającego.Projekt budowlany dostępny jest w biurze projektu.

Potencjał techniczny

Wykonawcy którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Dodatkowe warunki

Dodatkowo oferent spełni wymagania formalne, jeśli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

I Oferta musi zawierać następujące elementy:

? pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,

? cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT,

? termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),

? termin wykonania zamówienia (realizacji umowy)

? zakres prac zgodny z opisem przedmiotu zamówienia

? okres gwarancji i jej warunki (wymagany minimum 24 miesięczny okres gwarancji),

? oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte.