Zapytania ofertowe do projektu maj 2017


dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem, przebudową i adaptacją istniejących pomieszczeń w budynku na placówki oświatowej zlokalizowanej w Koszalinie przy ul. Wenedów 3 w ramach projektu ?Przedszkole Kamyczek otwiera drzwi dla każdego dziecka?

Nazwa zamawiającego

Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz

Miejsce i sposób składania ofert:

Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin od pn. do pt. w godzinach od 9.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin składania ofert: 22.05.2017

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@kamyczekwprzedszkolu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Ferenszkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 94 707 70 7

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane w lokalu zlokalizowanym w w Koszalinie, przy ul. Wenedów 3, w Koszalinie w celu dostosowania go do prowadzenia grupy przedszkolnej. Lokal ten zajmuje powierzchnię 70 m2.

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór Wykonawcy prac remontowo-budowlanych w lokalu przeznaczonym na przedszkole, który wykona prace na najkorzystniejszych dla zamawiającego warunkach

Przedmiot zamówienia

Pomieszczenia należy wydzielić ściankami gk oraz murowanymi. Posadzki wykończyć płytkami gresowymi oraz wykładziną PCV heterogeniczną. Projekt budowlany obejmuje nowe instalacje i dostosowanie ich do nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń. Założono w projekcie budowlanym wymianę istniejących instalacji: projekt budowlany przewiduje doprowadzenie instalacji wod-kan oraz dostosowanie centralnego ogrzewania, elektryczną.

I Zakres prac remontowych

1. Rozbiórki

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

Wywózka i utylizacja materiałów budowlanych

2. Nowe ścianki działowe

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

Montaż drzwi wewnętrznych

3. Sufity i ściany

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit

Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawach klejowych

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach

Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt

gipsowo-kartonowych

4. Posadzki

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit

Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit

Posadzki wielobarwne z płytek GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm

Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w

pomieszczeniach o powierzchni do 10m2

Posadzki z PCV

5. Instalacje wewnętrzne

Instalacja wodociągowa

Instalacja kanalizacji

Instalacja elektryczne

Instalacja c.o.

6. Utylizacja wszelkich dopadów poremontowych

II Wykonawca może wziąć udział w wizji lokalnej, celem zapoznania się z zakresem robót niezbędnych do wykonania zadania. Termin wizji lokalnej ustala się po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Wszelkie prace budowlane, wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac. Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wnętrz materiału powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Materiały budowlane muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i znak bezpieczeństwa B. Wszystkie urządzenia i aparaty zainstalowane w obiekcie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pod względem BHP z zachowaniem standardów europejskich.

Obowiązek sprawdzenia, czy wszystkie zastosowane i wybudowane w przedmiotowy obiekt materiały i urządzenia posiadają stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania. Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny będzie Wykonawca robót.

Podane w projekcie budowlanym parametry techniczne wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w specyfikacji w projekcie budowlanym i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 24.05.2017 roku.

Rozpoczęcie prac adaptacyjnych - 29.05.2017

Zakończenie prac adaptacyjnych najpóźniej w dniu 18.08.2017

Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonanych robót- przez kierownika budowy wyznaczonego przez zamawiającego.Projekt budowlany dostępny jest w biurze projektu.

Potencjał techniczny

Wykonawcy którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Dodatkowe warunki

Dodatkowo oferent spełni wymagania formalne, jeśli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Koszalin, 05.05.2017

Wykonawca nie został wyłoniony z powodu braku ofert.

Koszalin, 23.05.2017